Cookies details

קרדיטו – מדיניות הפרטיות

*** הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר ***

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. מומלץ להיוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באתר ובאפליקציה

קרדיטו בע"מ ח.פ. 515251494 והחברות הבנות שלה (להלן: "החברה" ו\או "קרדיטו") ממשיכות לשפר ולייעל את השירותים, שהן מציעות ללקוחותיה.

מדיניות הפרטיות של קרדיטו מתעדכנת מעת לעת, במטרה להתאימה למוצרים ולשירותים שקרדיטו מציעה ולדין החל על קרדיטו.  במסמך מדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "המדיניות המעודכנת") נערכו מספר שינויים ביחס למסמך מדיניות הפרטיות הקודמת של קרדיטו, ובין היתר שינויים בהיבטים הקשורים באופן שבו קרדיטו אוספת מידע , לרבות ביחס לאיסוף מידע באמצעות כלים אוטומטיים (כגון: 'Cookies' או 'עוגיות') לשימוש בכלי ניתוח חיצוניים, באופן בו קרדיטו מבצעת שימוש במידע ובנסיבות בהן המידע עשוי לעבור לצדדים שלישיים.

להלן הנוסח המלא של המדיניות המעודכנת:
1. כללי

1.1. קרדיטו מכבדת את פרטיותך ואת פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן: "המשתמש" ו\או "המשתמשים") לרבות המשתמשים באתרי האינטרנט של קרדיטו, באפליקציות השונות של קרדיטו (יישומים ויישמונים) וכן הנעזרים בשירותים הניתנים באמצעים הדיגיטליים והטלפוניים השונים של קרדיטו (להלן: "השירותים").

1.2. מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים, וכן לסקור את האופן שבו משתמשי קרדיטו במידע שנמסר לה והנאסף על ידה אגב השימוש בשירותים. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים, ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע, שייאסף באותו יישום

1.3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. קרדיטו רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתרי האינטרנט של קרדיטו (להלן: "אתרי קרדיטו") שימוש באתרי קרדיטו כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

1.4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2. איסוף מידע

2.1. חלק מהשירותים הניתנים טעונים הסכם, הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, ומידע נוסף שנאסף אודותיך בין אם בעת כריתת ההסכם או ההרשמה, ובין אם לאורך תקופת ההתקשרות, כדוגמת שמך, כתובתך, פרטי חשבונך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך וכל מידע אחר שתמסור לקרדיטו. מובהר כי אין חובה למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל שירותים שקרדיטו מציעה. לצורך קבלת הלוואה, מסירת חלק מהפרטים הינו חובה, כדוגמת הפרטים הנדרשים על פי צו איסור הלבנת הון. פרטים נוספים נדרשים על מנת לאפשר לך לקבל מידע ולבצע פעולות שונות. כך למשל, על מנת להתחבר לאזור האישי, נדרש להזדהות, בין היתר, באמצעות מספר תעודת זהות וקוד אימות שנשלח לטלפון הנייד המאומת (להלן: "הזדהות"). מידע אודותיך עשוי להיאסף על ידי קרדיטו או מי מטעמה במסגרת בחינת בקשתך להתקשר עם קרדיטו, לרבות לצורך בדיקות בהקשר לחובות קרדיטו בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור ולרבות באמצעות כלים של צד ג'.


2.2. כמו כן עשוי להיאסף מידע, שמתקבל מצדדים שלישיים, ביחס לנכסים המשועבדים ובין היתר צווי עיקול, צווים של רשויות חוקרות, בנק ישראל וכד', וכן פרטי קשר ומידע נוסף, שיסייע לקרדיטו לאתר אותך במקרה של ניתוק הקשר, ממשרדי ממשלה וספקי מידע של קרדיטו.


2.3. מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף במסגרת השימוש בשירותים, למשל: פרטי הוראות ביצוע, לרבות העברות כספים, תקשורת עם נציגים אנושיים ואוטומטיים ומול מערכות שונות של קרדיטו, שיחות טלפון, סקרים, תמונות, שאילתות, מסמכים שנחתמו על ידך באופן דיגיטלי, נתוני מיקום וכל מידע אחר, הקשור בשימושך בשירותים, לרבות מידע שנמסר על ידך במסגרת בקשה לקבלת שירות מידע פיננסי, ובהתאם לבקשתך גם שימוש בשירותים חיצוניים לקרדיטו, לרבות מידע שמתקבל מאותם שירותים חיצוניים בהתממשקות שלהם לקרדיטו, ובין היתר מידע אודות פעולות שלא הושלמו במסגרת השירותים (דוגמת מילוי טופס או הפסקת תהליך באמצעו), מידע אודות תוכן השירות או השלמת פעולות וכד' (כולם יחד מהווים חלק מהמידע הנמסר). מידע שנאסף אודותיך עשוי לכלול גם פרטי פעולות ועסקאות עם קרדיטו לרבות באמצעות צדדים קשורים, וכן מידע אודות עסקאות שביצעת באמצעות צדדים שלישיים


2.4. ייתכן שייאסף מידע גם על ידי צדדים שלישיים ו/או תידרש שמירת מידע גם אצל ספקים, השומרים את המידע, מעבדים אותו או מבצעים פעולות עבור קרדיטו או הלקוח. כמו כן יתכן שייאסף מידע אצל צדדים, הקשורים בביצוע פעולות, כגון גופים המספקים שירותים פיננסיים וכן אצל גופים, שאינם פיננסיים (כמו למשל ספקי שירותי מחשוב ואפליקציות, המבוססות על תשתית ענן)


2.5. כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך, ישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים של קרדיטו, ויוחזק על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו ולאמור במדיניות זו ו/או במדיניות הפרטנית של השירות בו אתה משתמש. ככל שהאמור במדיניות זו מרחיב ביחס לאמור בדין הרלוונטי, קרדיטו תשתמש במידע כמפורט בדין הרלוונטי


2.6. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

Cookies

2.7 לידיעתך – השירותים עשויים להשתמש בכלים אוטומטיים צוברי מידע, דוגמת Google Analytics, Hotjar ו-Facebook (להלן: "Cookies" ו/או "עוגיות"), זאת לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות לגביך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכול למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

2.8. עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או האפליקציה של המשתמש יוצרים לפי פקודה ממחשבי קרדיטו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הדפדפן או היישום הרלבנטי נסגרים, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך או נשלחות לקרדיטו ולספקיה לצורך מתן השירותים, כמפורט לעיל. קרדיטו או צדדים שלישיים, המפעילים את העוגיות, יכולים לגשת מעת לעת למידע, הנצבר בעוגיות, ומידע כאמור ישמר בשרתים שלהם. מחיקת העוגיות מהדפדפן או מזיכרון המכשיר או המחשב שלך לא תמחק מידע שכבר הועבר לקרדיטו או לצדדים שלישיים באמצעות העוגיות.

2.9. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך (לרבות המיקום הגיאוגרפי הנגזר ממנה), מאפייני המכשיר או המחשב שלך, מידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים/באפליקציה וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות של קרדיטו מוצפן וקרדיטו נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק המחשבים של קרדיטו או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. עם זאת, יובהר שכאשר מדובר בעוגיות הנוצרות או
מופעלות על ידי צדדים שלישיים, לקרדיטו אין שליטה על הצפנת הנתונים הנשמרים בהן ועל הגישה למידע, או על הצלבתו עם פרטי מידע נוספים, ושימושים כאמור כפופים למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. לפיכך, ככל שאינך מעוניין שעוגיות המופעלות על ידי צדדים שלישיים יופעלו במכשירך או מחשבך, עליך לכבות את האפשרות בדפדפן שמותקן בהם. דוגמאות לשימוש בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analyticsהעוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים. מידע נוסף על עוגיות אלו אפשר למצוא באתר של Google בכתובת https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads השימוש של קרדיטו ב- Google Analytics כפוף למדיניות הפרטיות הרלוונטית של " How Google uses data when you use our 'partners' sites or apps" בכתובת:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

2.10. בנוסף, אנו עושים שימוש בחברת Hotjar לצורך אנליזה ושיפור חווית לקוח ושימוש בכלי ניתוח של Facebook וכד' ככלי מדידה פנימי של מאפייני השימוש באתר, לרבות לצרכים של סטטיסטיקה ואנליזה. מידע נוסף על כלים אלו אפשר למצוא, בין היתר, במדיניות העוגיות של Facebook בכתובת: https://www.facebook.com/policies/cookies/

2.11. יתכן שנעשה שימוש באתר השיווקי של קרדיטו (אך לא באזור האישי שלך) בכלי טיוב פרסומות שונים שמוטמע בדפים השונים. כלי זה הינו של צדדים שלישיים וכפוף למדיניות הפרטיות שלהם. לקרדיטו אין שליטה על כתבי המדיניות של אותם צדדים שלישיים או על האופן שבו הם מיישמים אותה, לרבות במקרים של בקשות להיגרע מאפשרות השימוש בעוגיות.

2.12. במקרים בהם מדובר בעוגייה, הנשמרת מקומית על גבי המכשיר שלך, אם אינך רוצה לאפשר שמירת עוגיות אלה, באפשרותך להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך ניתן לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת חשוב לזכור, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, וכי מחיקת עוגיות קיימות אינה משפיעה על מידע, שכבר נשמר בעוגיות, בקרדיטו ואצל צדדים שלישיים.

3. גישה ושימוש במידע

3.1. לטובת ביצוע פעולות מסוימות, יתכן שיתבקש אישור גישה לשירותים מסוימים במכשירך, בין אם מהמחשב, הטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר. הרשאות אלו כוללות, איך אינן מוגבלות:

• גישה למצלמה – על מנת לבצע זיהוי ראשוני, או העברת מסמכים אחרים באמצעות האתר לקרדיטו.

• גישה לשירותי מיקום – על מנת שקרדיטו תוכל לדעת האם אתה נמצא בארץ או בחו"ל.

• גישה לגלריית התמונות – לצורך העלאת מסמכים למערכת.

• גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר – עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, זיהוי ואימות – לשם הגנה מרבית על פרטיות המשתמש.
אינך חייב לאשר שירותים אלו, וכמו כן תוכל לסגור את הגישה אליהם דרך מכשירך, אולם סגירת הגישה כאמור תוביל לכך, שלא תוכל לקבל את מלוא השירותים.

3.2. קרדיטו רשאית לעשות שימוש במידע לשם קבלת החלטות ביחס אליך או אחרים, לרבות ביחס לבקשה להתקשר עם קרדיטו, בכלל או בהקשר של שירות ספציפי, בין היתר בנושאים של מניעת הונאות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, אבטחת השירותים, מטרות תפעוליות, הערכת וניהול סיכונים, קבלת החלטות עסקיות, יצירת קשר עמך ועוד

3.3. בנוסף המידע ישמש על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים במסגרתם, על מנת לייעל ולנהל את הקשר עמך וכן לשם עריכת סקרים באשר לשירותים המוצעים על ידי קרדיטו, מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עם קרדיטו בהסכם

3.4. קרדיטו תוכל לעשות שימוש, לעבד, לטייב ולהעשיר את המידע הנ"ל לרבות באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים, בניית מודלים מסוג חיזוי, אופטימיזציה ושילוב של יכולות מתקדמות כגון מערכות מבוססות אלגוריתמים, בינה מלאכותית, למידת מכונה וניתוחי שפה, למטרות ניהול, שיפור תהליכי עבודה והתייעלות, שיפור השירות וחוויית הלקוח, התאמה, פרסום ושיווק של שירותי ומוצרי קרדיטו או צדדים הקשורים לה או שותפיה העסקיים, בין היתר על ידי יצירת אפיון אודותיך, שעשוי להתבסס על מקורות שונים, לרבות על ידי הצעת הצעות שיווקיות המותאמות אישית עבורך, וכן לעשות שימוש בנתונים סטטיסטיים, שלא יזהו אותך באופן אישי, למטרות המנויות לעיל – דוגמת מחקר והסקת מסקנות אודות השימוש בשירותים ו/או המשתמשים בהם.

3.5. קרדיטו עשויה לשלוח אליך הודעות והתראות בדרכים שונות ובין היתר באמצעות הדואר האלקטרוני, באמצעות מסרונים או באמצעות התראות בדחיפה(Push Notifications)למכשירך, כגון מסרון המכיל קוד הזדהות לשם גישה לאתר, או הודעות שונות לרבות ביחס לפעולותיך, אישורי ביצועי פעולות או הוראות ביצוע ושימושים שונים בשירותים

3.6. במסגרת שירותי קרדיטו עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד. מובהר שהלחיצה מוציאה אותך משירותי קרדיטו ומפנה אותך לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לקרדיטו לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך. בנוסף, קרדיטו תהיה רשאית לפנות אליך בקשר למוצריה ולשירותיה, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, טלפון או אמצעים אחרים, וזאת בהתבסס על פרטיך והמידע אודותיך השמורים אצלה. אפשר לבקש להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה של פניות שיווקיות באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה מרשימת התפוצה" אשר יופיע בכל הודעה או באמצעות מספר הטלפון 077-7313333

4. מסירת מידע לצד שלישי

4.1. קרדיטו עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים, מעת לעת, ובין היתר אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן ובין היתר: לצורך דיווחים לגופים רלוונטיים, פרסום שירותי קרדיטו, בחינת שביעות רצון לקוחותיו וייעול השירות, ניהול הקשרים העסקיים של קרדיטו, קיום צווים שיפוטיים והוראות הדין והגנה על אינטרס קרדיטו ולקוחותיה כמפורט להלן ו/או בכל מקרה אחר בו תבקש קרדיטו לבצע את העברה.

4.1.1. על פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת, לרבות בהתאם לבקשתך לקשר בין תכונות של האתר לאתרים או אפליקציות של צדדים שלישיים, וכן לצורך קבלת מידע מקרדיטו ומתן הוראות לקרדיטו באמצעות ערוצי התקשורת, אשר כרוכים בהעברת מידע לספקי שירות אינטרנט או סלולר, שישמש את הבנק ואת הלקוחות לצורך העברת המידע או קבלתו

4.1.2. כאשר הדבר נדרש לשם בחינת בקשתך לקבלת הלוואה או להצטרף לשירות מסוים, לרבות למנהלי מאגרי מידע חיצוניים, באמצעותם נערכות בדיקות מול רשימות הלבנת הון ומימון טרור;

4.1.3. בפעילות מול צדדים שלישיים ו/או במסגרת התקשרות של קרדיטו איתם, בין היתר לצורך ניהול ההלוואה שלך ותפעול השירותים, השלמת הפעולות המבוקשות על ידך באופן שוטף, אבטחה ושיפור השירות )ובכלל זה ביצוע סקרי שירות והתכתבות עם עובד החברה), התחברות לאותם צדדים ורישום לשירות צד שלישי, לרבות באמצעות ספק שירותי ענן; במסגרת זו קרדיטו צפויה להידרש למסור מידע לספקים, המספקים פלטפורמה למתן שירות או מסייעים בהפעלתו או הנגשתו ללקוח, ולצדדים המעורבים בשירותים הניתנים, לרבות לרבות בנקים אחרים, חברות כרטיסי אשראי או מנפיקי אמצעי תשלום אחרים, סולקים, מאגדים וספקי שירותי תשלום, או מוטבים של תשלומים. לתשומת ליבך – יתכן שאותם צדדים שלישיים עושים גם הם שימוש בנותני שירות נוספים לטובת אספקת השירות.

4.1.4. במסגרת פעילותו מול חברות קשורות עסקית, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, ולרבות לצורך ניהול הסיכונים בקבוצת קרדיטו;

4.1.5. לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים. תשומת ליבך שלצדדים שלישיים כאמור עשוי להיות מידע נוסף אודותיך, שהתקבל בהסכמה נפרדת שלך וללא כל קשר לשירותים שנותנת קרדיטו, ולקרדיטו אין כל יכולת לשלוט בפעולות, שמבצעים אותם צדדים שלישיים במידע שלך, בהתבסס על מערכת היחסים שלך עם אותם צדדים שלישיים

4.1.6. לצורך הפעלת שירותי פרסום עם צדדים שלישיים – חברות פרסום אינטראקטיביות. קרדיטו רשאית להעביר את המידע הנצבר אודותיך לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבורך ועבור אחרים הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר קרדיטו ובאתרים ובאפליקציות אחרים ברחבי הרשת, הכול בהתאם למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

4.1.7. בכל מקרה בו יופרו על ידך תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות, ו/או במקרים בהם יבוצעו פעולות, המנוגדות לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, על ידך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, ולרבות הפרת הוראות כל דין.

4.1.8. לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין, המחייבת או המטילה על קרדיטו חבות לעשות זאת, או לצרכי בקרה וניהול סיכונים, וכן כל העברת מידע, הנדרשת לצורך קיום חובות החברה בקשר למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

4.1.9. לצרכי בירור טענות וניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבינך ו/או מי מטעמך לבין קרדיטו ו/או מי מטעמו, לרבות צדדים שלישיים, הקשורים עימו עסקית או צדדים נגדיים לפעולה שביצעת.

4.1.10. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכוש ו/או גופם של המשתמשים ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.1.11. במקרה בו העבירה ו/או המחתה קרדיטו לצד שלישי את פעילותיה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה כלפיך, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו

4.1.12. החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי, שיימסר לצדדים שלישיים, לא יזהה אותך באופן אישי.

4.1.13. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע, שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

5. אבטחת מידע

החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידך, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. קרדיטו מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות, המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכולה להבטיח כי לא תהיה כל שיבוש בשירותיה, והכל כמפורט בפרק אבטחת המידע של קרדיטו באתר החברה.

6. יצירת קשר בנושא פרטיות
יצירת קשר בנושא פרטיות על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א,1981- אתה או מי מטעמך רשאי לעיין במידע אודותיך, אשר מצוי במאגרי החברה ו/או במאגרי הבנק, ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. ניתן לממש זכות זו ולפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות זו לקרדיטו באמצעות אתר החברה או טלפונית.