terms of use

תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") מהווים את הבסיס המשפטי לגלישה ולשימוש באתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר, לרבות בתכנים המוצגים בו, בשירותים הניתנים באמצעותו ובקישורים לאתרים חיצוניים המופיעים בו. האמור בתנאי השימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים באופן שווה.

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר, מאחר שהגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי שימוש אלה.

בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו מאשר כל אדם אשר גולש ו/או משתמש באתר ("המשתמש") כי הוא קרא את תנאי השימוש, מבין אותם, מסכים לכל תנאי השימוש ללא כל הסתייגות ומתחייב לפעול על פיהם.

אם אינך מסכים לאמור לעיל ולהלן, אנא הפסק את השימוש באתר באופן מיידי.

קרדיטו שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש או כל חלק מהם (לרבות לבטלם או להוסיף עליהם), על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור יתפרסמו באתר וייכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר (או במועד מאוחר יותר, ככל שתורה על כך קרדיטו). שימוש באתר לאחר השינוי, מהווה הסכמה לשינוי ולתנאי השימוש המעודכנים.

אתר זה מופעל על ידי קרדיטו בעבור לקוחותיה ("לקוחות קרדיטו") לשם, בין היתר, אפיון סיכון האשראי של יחידים המעוניינים ליטול הלוואות, ניתוח המידע, הצגת המידע ותנאי האשראי וכו' ("השירות").

השירות ניתן על פי מודל שנוצר על ידי קרדיטו, תוך שימוש בכלים סטטיסטיים. השירות מבוסס, בין היתר, על מידע שנמסר לקרדיטו על ידי לקוחות קרדיטו ו/או המשתמש.

המשתמש מצהיר ומאשר כדלקמן:

הוא הופנה לאתר על ידי גוף המבקש ליטול הלוואה ("גוף המימון") לשם קבלת השירות.

השירות הינו בגדר חוות דעת סובייקטיבית, הנכונה למועד נתינתה ומבוססת על הנתונים והמידע שעמדו לרשות קרדיטו במועד נתינתה. חוות הדעת מתייחסת לסיכון האשראי העתידי של מבקש ההלוואה ביחס לחובות והתחייבויות האשראי הידועים במועד נתינתה ומבוססת, בין היתר, על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי. לעניין זה, סיכון אשראי משמעו הסיכון שהלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות הפיננסיות לפירעון ההלוואה או כל חלק ממנה. דוח תמחור אשראי אינו מתייחס לכל סיכון אחר, לרבות סיכונים המתייחסים לנזילות, ערך שוק, שינויים בשערי הריבית וכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.

ההחלטה על העמדת הלוואה למשתמש מצד גוף המימון לפי בקשת המשתמש (ובכלל זה על תנאי ההלוואה) או על אי העמדתה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של גוף המימון והוא רשאי שלא להביא בחשבון לצורך קבלת החלטה כאמור את תוצרי השירות או חלק מהם.

קרדיטו, הדירקטורים ונושאי המשרה שלה, העובדים שלה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם, ככל שייגרם, למשתמש (רשום או לא רשום) כתוצאה מהשימוש באתר, מנטילת הלוואה מגוף המימון או מאי נטילתה, לרבות נזקים ישירים, עקיפים ו/או תוצאתיים, ובכלל זה אובדן רווחים.

רישום לאתר

מתן השירות באמצעות האתר כרוך ברישום לאתר ויצירת שם משתמש וסיסמה (להלן ייקרא משתמש שנרשם לאתר: "משתמש רשום").

ברישום לאתר מצהיר ומתחייב המשתמש הרשום כדלקמן:

הוא בגיר ומלאו לו 18 שנה;

הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות על חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ועל פי כל דין;

השימוש באתר הוא אך ורק לצרכיו האישיים או לצרכי בני משפחתו מקרבה ראשונה (בכפוף להסכמתם) או לצרכי אדם שהוא מוסמך על פי דין לפעול מטעמו.

הוא מסכים לכל תנאי השימוש, ובכלל זה נוטל על עצמו את כל ההתחייבויות המפורטות בהם;

אין לו מניעה חוקית או אחרת למסור מידע ו/או מסמכים באמצעות האתר לשם קבלת השירות ובכלל.

משתמש רשום מתחייב כי המידע שיימסר על ידו לצורך הרישום לאתר ובמהלך השימוש באתר לשם מתן השירות יהיה נכון, מלא ומדויק, וכי ככל שיחול שינוי בפריט מידע כאמור, הוא יעדכן את קרדיטו על כך לאלתר באמצעות האתר, וזאת עד לאישור סיום הזנת המידע לאתר. משתמש רשום מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע כוזב במהלך הרישום לאתר ו/או השימוש באתר עלולה לעלות כדי עבירה פלילית.

קרדיטו שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את עמידת משתמש רשום בהצהרות ובהתחייבויות המפורטות בסעיפים 10 ו-11 לעיל בכל עת לאחר רישומו לאתר, ובכלל זה לאמת את המידע שנמסר על ידו באמצעות האתר. קרדיטו תהא רשאית לאמת את המידע שנמסר על ידי משתמש רשום בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי.

מובהר, כי אי מסירת פרט מידע מבוקש ו/או מסירת פרט מידע שגוי על ידי משתמש במהלך הרישום לאתר או השימוש באתר לשם קבלת השירות עלולים להביא לכך כי רישום המשתמש לאתר לא יושלם או כי לא יינתן לגוף המימון שירות לגבי המשתמש, לפי העניין.

משתמש רשום מתחייב לשפות את קרדיטו ו/או מי מטעמה בגין כל הנזקים וההוצאות שייגרמו לקרדיטו ו/או מי מטעמה בשל כך שהמשתמש הרשום ו/או מי מטעמו מסרו מידע שגוי ו/או כוזב ו/או לא מלא ו/או לא מדויק במהלך השימוש באתר ו/או בשל כך שלא עדכנו את קרדיטו על כל שינוי במידע כאמור.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

קרדיטו מכבדת את פרטיותם של המשתמשים ומחויבת להגן על מידע הנמסר על ידם באמצעות האתר. המדיניות המפורטת להלן סוקרת, בין היתר, את מטרות איסוף המידע על ידי קרדיטו ואת אופן השימוש במידע כאמור.

מסירת ואיסוף מידע

במהלך הרישום לאתר והשימוש בו, יתבקש המשתמש למסור מידע אישי (לרבות מידע על מצבו הכלכלי) ולהעלות מסמכים על מנת לאמת את זהותו ולהעניק לגוף המימון את השירות לגביו. מובהר, כי משתמש אינו מחויב על פי דין למסור את המידע המבוקש על ידי האתר ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש לעשות כן.

המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שללא מסירת המידע והמסמכים המבוקשים במלואם ובאופן מדויק לא ניתן יהיה להעניק לגוף המימון את השירות לגביו וכתוצאה מכך עלולה להיפגע בקשתו לקבלת הלוואה מגוף המימון.

בנוסף על המידע שיימסר על ידי משתמשים רשומים באמצעות האתר, קרדיטו עשויה לפנות לצדדים שלישיים ולקבל מהם (לרבות מטעם ובעבור גוף המימון) מידע אודות משתמשים הרלוונטי לצורך מתן השירות, לרבות מידע לגבי יכולת הפירעון של משתמשים.

בעת מסירת תכנים לפרסום באתרים, כמפורט להלן, הנך: (א) מאשר בעת מסירתם כי הנך בעל הזכויות בהם ו/או רשאי להעניק בהם זכויות שימוש כמפורט להלן וכן כי הנך רשאי לפרסמם; ו-(ב) מקנה לקרדיטו רישיון חינם כל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשכפל, להפיץ, לשווק, לפרסם, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בכל אמצעי, לרבות בדפוס או באמצעות האתרים, בלא צורך בקבלת אישור נוסף מהמפרסם.

קרדיטו אוספת באופן שוטף מידע כללי על המבקרים באתר, כגון מספר המבקרים, עמודי האתר בהם הם מבקרים ומשך הזמן שאורך ביקור בכל עמוד באתר. יובהר, כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי כך שלא ניתן לשייך מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע הכללי ולהיפך.

השימוש במידע

המשתמש מצהיר ומאשר כי כל מידע (לרבות מסמכים) שיימסר על ידו באמצעות האתר, במהלך הרישום ו/או השימוש באתר, יימסר מרצונו החופשי ובהסכמתו הברורה והמלאה לשימוש במידע כאמור על ידי קרדיטו ו/או גוף המימון ו/או מי מטעמן (לפי העניין) למטרות הבאות:

מתן השירות לגוף המימון, ובכלל זה איסוף מידע משלים ועיבוד וניתוח המידע;

הפצת מסרים שיווקיים ופרסומיים על ידי גוף המימון ו/או גוף הקשור אליו בעניין מוצרים ושירותים פנסיוניים ו/או פיננסיים, לרבות בדרך של דיוור ישיר ו/או שירותי שיוור ישיר, בכפוף לכל דין. אם משתמש לא יהיה מעוניין לקבל מידע אודות מוצרים ושירותים כאמור, יהיה באפשרותו לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת מסרים כאמור באמצעות הפעלת קישור שייכלל במסר שיישלח אליו או באמצעות פניה ישירה לגוף המימון;

עיבוד וניתוח סטטיסטי בעניין אשראי שהועמד על ידי לקוחות קרדיטו, לרבות בנוגע לשירות החוב על ידי משתמשים ספציפיים, לשם שיפור תהליכי ההערכה והדירוג של קרדיטו;

מתן מענה לפניות משתמשים ותמיכה בהם;

משלוח הודעות, עדכונים והתראות בקשר לשימוש באתר, לרבות בנוגע להפרת תנאי השימוש;

שיפור ועדכון תוכן האתר והשירותים הניתנים באמצעותו;

מניעת שימוש לרעה באתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 18 לעיל, המשתמש מסכים, כי המידע שיימסר על ידו ו/או ייאסף על ידי קרדיטו באמצעות האתר יעובד ויישמר, לרבות באמצעות צד שלישי, לשם ביצוע המטרות המפורטות בסעיף 18 לעיל, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").

כל מידע אשר נמסר על ידי משתמשים ו/או נאסף על ידי קרדיטו באמצעות האתר, מידע שהתקבל מצדדים שלישיים לגבי משתמשים לצורך מתן השירות (לרבות מידע לגבי יכולת הפירעון של משתמשים) וכן תוצרי עיבוד המידע כאמור (לרבות תוצרי השירות) יישמרו במאגר המידע של קרדיטו, אשר נרשם כדין. קרדיטו תשמור על סודיות המידע כאמור בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.

מידע שנמסר על ידי משתמש באמצעות האתר מוחזק על ידי קרדיטו בעבור גוף המימון שהפנה את המשתמש לאתר לשם קבלת השירות. לעניין מידע כאמור, קרדיטו תקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות וחקיקת המשנה מכוחו ואת הנחיות רשם מאגרי המידע ביחס למחזיק, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

מבלי לגרוע מההוראות לעיל ולמען הסר ספק, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעיבודים וניתוחים סטטיסטיים של מידע שנמסר על ידו באמצעות האתר וכן של תוצרי השירות, גם אם בוצעו ביוזמת מי מלקוחות קרדיטו, הינם בבעלותה היחידה והבלעדית של קרדיטו והיא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים לכל דבר ועניין.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

קרדיטו תשמור את המידע שנמסר על ידי משתמש או נאסף על ידי קרדיטו באמצעות האתר ואת תוצרי השירות ולא תעבירם לצד שלישי ללא הסכמה מוקדמת מצד המשתמש, למעט לגורמים או בנסיבות המפורטים להלן:

לגוף המימון;

לצורך אימות מידע שמסר המשתמש (ובלבד שצד שלישי אשר קיבל מידע כאמור לשם אימותו לא ישמור אותו ולא יעשה בו כל שימוש אחר);

לצורך מתן השירות לגוף המימון;

נתקבל בידי קרדיטו צו שיפוטי המורה לה למסור מידע לצד שליש כלשהו;

מסירת המידע נדרשת על פי דין;

מסירת המידע נדרשת לפי דרישת רשות מוסמכת;

לצורך שימוש המארגן/ גביית חובות וכיוצא מזה;

במקרה שמשתמש ייפר את תנאי השימוש באתר או יבצע פעולות בניגוד לכל דין (או כאלה הנחזות כמפרות את תנאי השימוש או נוגדות את הדין) באמצעות או בקשר עם האתר.

לצורך שמירה על זכויותיה וקניינה של קרדיטו.

בכל מחלוקת, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין משתמש לבין קרדיטו ו/או מי מטעמה.

אבטחת מידע

קרדיטו נוקטת אמצעי אבטחה מתאימים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה שימוש בשרתים מאובטחים בפרוטוקול SSL. כמו כן, קרדיטו אימצה כללים מחמירים לשם הגנה מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנמסר על ידי משתמשים ונאסף על ידי האתר וכנגד חדירה בלתי מורשית אל מערכות האתר. קרדיטו משתמשת בכלים מנהלתיים, פיזיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובוחנת באופן תקופתי את עמידותן של מערכות האתר. קרדיטו שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל אמצעי אבטחה סבירים לשם השגת המטרות האמורות.

השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, ובהם גניבת אמצעי זיהוי, חשיפת מידע, הידבקות בוירוסים ו/או בתוכנות וציתות לתקשורת בין מחשבים. אף שקרדיטו משתמשת בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, לא ניתן לאבטח את האתר ו/או המידע הכלול בו ו/או המידע הנמסר על ידי משתמשים לצורך השימוש בו באופן מוחלט, ועל כן אין אפשרות למנוע לחלוטין את הסיכונים האמורים.

המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של קרדיטו, במקרים בהם יתעורר חשד כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, קרדיטו תהא רשאית להעביר את דפוסי התנהגותו באתר לצדדים שלישיים וכן לנקוט כל פעולה אחרת אשר קרדיטו תמצא לנכון על מנת להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

הונאה מקוונת ("פישינג") – גורמים שונים עלולים לנסות לחדור לאתר על ידי שימוש בשם המשתמש והסיסמה של משתמש. לכן, על המשתמש לנקוט בכל האמצעים לשמירת שם המשתמש והסיסמה הייחודיים לו, ובכלל זה להימנע מהעברת הסיסמה בדואל, בפקס או בעל פה לגורם כלשהו.

יש לבחון היטב הודעות דואל המפנות לאתר ולוודא שאכן נשלחו על ידי גורמים מוסמכים בגוף המימון או בקרדיטו. הודעות דואל מזויפות הינן הודעות הנשלחות כביכול מאתר קרדיטו או מחברה מוכרת אחרת אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את אמצעי הזיהוי שלו (שם משתמש, סיסמה וכדומה) תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

קניין רוחני

כל התכנים המופיעים או מוצגים באתר, לרבות אך לא רק, מלל, גרפיקה, עיצובים, שרטוטים, תמונות, וידאו, מידע, תוכנה, מוסיקה, קול וקבצים אחרים, ולרבות הבחירה והסידור שלהם, וכן כל האתר כיצירה שלמה ("תוכן האתר"), הם בבעלותה הבלעדית של קרדיטו, כל הזכויות בהם שמורות לקרדיטו והם מוגנים, בין היתר, בחוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.

למעט גישה לאתר וביצוע פעולות באתר לצורך שימושו האישי של משתמש בכפוף ובהתאם לתנאי השימוש, משתמש אינו רשאי לבצע כל העתקה, הורדה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי כלשהו של תוכן האתר (או חלק כלשהו ממנו), לרבות תוכן האתר שהועבר למחשבו של המשתמש, ללא אישור מראש ובכתב של קרדיטו. המשתמש מתחייב שלא לאגור ו/או להפיץ ברבים את תוכן האתר (או חלק כלשהו ממנו) ו/או לעשות בהם שימוש מסחרי או שימוש העומד בניגוד לדין.

כל זכויות הקניין הרוחני באתרים, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בתוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות וכל תוכן קנייני אחר הם קניינה של קרדיטו ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לקרדיטו להשתמש בהם ו/או שהעלו את אותם תכנים לאתרים. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד. לפיכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל אין לעשות כל פעולה שמפרה את זכויות קרדיטו ו/או צד שלישי כאמור לעיל בזכויות הקניין רוחני בתכנים המצויים באתרים בכל דרך שהיא, לרבות פגיעה, העתקה, הפצה, הצגה וביצוע בפומבי, שינוי, עיבוד, העברה במישרין או בעקיפין.

חובות המשתמש

המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם להנחיות קרדיטו ו/או מי מטעמה; להשתמש באתר אך ורק למטרה שלה הוא נועד; ולהשתמש באתר לצרכיו האישיים (בכפוף לאמור בסעיף 10.3 לעיל) ולהימנע מכל שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 23 לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload), להוריד (download), לשדר, להפיץ או לפרסם:

מידע או חומר אחר העלול למנוע מאחרים את השימוש באתר או להגבילו.

מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חוק או העלול לעורר אחריות משפטית.

מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל באתר.

מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות כלשהן של צד שלישי, לרבות זכויות להגנת הפרטיות, זכויות קניין רוחני ו/או כל זכות קניינית אחרת.

מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מסוג כלשהו, ללא הסכמה מפורשת מראש של קרדיטו.

מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי פוגעני אחר.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או בתוכן האתר ו/או בשירותים הניתנים על ידי האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לקרדיטו ו/או לצד שלישי כלשהו.

העדר מצגים והגבלת אחריות

קרדיטו מפעילה את האתר לשם מתן השירות לגוף המימון ואינה אחראית באופן כלשהו להעמדת הלוואה למשתמש (ו/או לתנאיה) או לאי העמדתה על ידי גוף המימון.

המשתמש מכיר בכך ומסכים, כי האתר בכללותו, כולל השירות הניתן באמצעות באתר, תוכן האתר ו/או כל המידע שהגישה אליו ניתנת באמצעות האתר והתוכנות המפעילות אותו, מוצעים ומועמדים לרשותו כמות שהם (as is) וכי אין לראות במידע המופיע באתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו לשירות או למטרה אחרת. קרדיטו ו/או מי מטעמה אינם אחראים להתאמת האתר באופן כלשהו לצרכי המשתמש.

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה על המשתמש בלבד, וקרדיטו לא תישא באחריות כלשהי בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש באתר ו/או באתרים שקישורים אליהם קיימים באתר (כגון וירוסים), וזאת אף אם נודע לקרדיטו על האפשרות לנזקים מסוג זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קרדיטו לא תישא באחריות כלשהי לחשיפת מידע שנמסר על ידי משתמש באמצעות האתר עקב חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר או של קרדיטו.

קרדיטו אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת וכי פעולת האתר לא תופרע ו/או תתנהל בלא טעויות, תקלות או כשלים. קרדיטו לא תהיה אחראית להפרעות כאמור, לרבות לאובדן, הפסד ונזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור.

המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר, כי לא תהיה לו והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או כלפי קרדיטו ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש באתר.

המשתמש מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את קרדיטו ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (ישיר או עקיף), הפסד או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה, הנובעים מהשימוש שלו באתר ו/או מהפרת תנאי השימוש או דין כלשהו על ידי המשתמש.

קישורים לאתרים חיצוניים

האתר עשוי לכלול קישורים (links) לאתרי אינטרנט אחרים של גורמים חיצוניים ("אתרים חיצוניים"). קישורים אלה נועדו לנוחות המשתמשים ואין לראות בהם המלצה כלשהי לגבי טיב האתרים החיצוניים או תוכנם. קרדיטו אינה מפקחת על אתרים חיצוניים ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים באמצעותם. תנאי השימוש באתר אינם חלים על האתרים החיצוניים ולאתרים חיצוניים תנאי שימוש משלהם.

המשתמש מאשר, כי שימושו באתרים חיצוניים נעשה באחריותו הבלעדית.

שונות

שיפוי במקרה שייגרם לקרדיטו ו/או יתר החברות בקבוצת קרדיטו והגורמים הקשורים אליהן נזק, הפסד ו/או הוצאה כלשהי, לרבות בשל דרישת או תביעת צד ג', בקשר עם שימוש שלך ו/או של כל מורשה ו/או שלוח מטעמך באתרים שלא על פי תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין, קרדיטו תהא זכאית לשיפוי ו/או לפיצוי מיד עם דרישתה הראשונה, במלוא סכומי כל נזק, הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לה כאמור (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית).

קרדיטו רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני ו/או קבוע, בין היתר אך לא רק, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן:

גוף המימון הורה על כך.

המשתמש הפר או נחשד כי הפר את תנאי השימוש או את הוראות הדין.

המשתמש מסר באמצעות האתר מידע (לרבות מסמך) שגוי ו/או כוזב.

המשתמש ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בקרדיטו ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

בכפוף לאמור בסעיף 11.3 לעיל, המשתמש מסר או נחשד כי מסר לאחר את שם המשתמש והסיסמה שלו או המשתמש נחשד כי ברשותו יותר משם משתמש אחד ו/או כי בכוונתו להירשם בשם אדם אחר ללא אישורו.

על השימוש באתר, לרבות תנאי השימוש, יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין העולה מהשימוש ו/או תנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.

היה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי במסמך תנאי השימוש אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה, יותאם האמור באותה הוראה במידה שתהפוך אותה לתקפה /ואו לאכיפה באופן התואם את הכוונה המקורית של ההוראה, ויתר הוראות תנאי השימוש יעמדו בתוקפן.

במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין הוראות כל מסמך אחר כאמור בקשר עם שירות האינטרנט המאובטח ללקוחות ושירות האינטרנט המאובטח לבתי עסק, יגברו ההוראות של המסמכים האחרים

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
לידיעתך, בהתאם לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 בכוונת חברת קרדיטו בע"מ לקבל חיווי אשראי לגביך מלשכת אשראי בשאלה אם להעמיד אשראי/הלוואה שהתבקשו על ידך. לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגביך הכלולים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל.
 
معلومات حول منظومه لتبادل معطيات االئتمان
مالحظه, وفقا لقانون معطيان اال, تمانئ تعتزم الشركة كرديتو على استقبال المعطيات
ةاالئتماني بخصوص الزبائن من مكتب اال / توفير ائتمان بإمكانهااذا كان أسئلةحول – تمانئ
قرض الذي تم طلبه او تحديث اطار ائتمان
لهدف الحصول على المعلومات من مكتب االئتمان, الشركة
تقوم بتقديم طلب
للمكتب حول الزبائن الموجودون بمنظومه االئتمان لبنك التابعة إسرائيل